מחקרים וספרים

המכון משמש אכסניה למחקרים במשפט עברי של חוקרי המכון ועמיתיו. במהלך השנים התפרסמו מחקרים רבים על ידי חוקרי המכון:


פרסומי המכון לחקר המשפט העברי

 • הלכה ומשפט: ספר הזיכרון למנחם אלון, בעריכתם של אריה אדרעי, דוד גליקסברג, אביעד הכהן, ברכיהו ליפשיץ ובנימין פורת.
 • ברכיהו ליפשיץ החיוב ושעבודי הנכסים: בין קניין לבין התחייבות ובטוחהירושלים, תשע"ח.
 • עמיחי רדזינר, "דיני קנסות – מחקר במשפט התלמוד", ירושלים תשע"ד
 • שמשון אטינגר, ראיות במשפט העברי, ירושלים תשע"א
 • יובל סיני,  השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי,  ירושלים תש"ע
 • שמואל שילה, דין, מוסר ויושר במשפט העברי : קובץ מאמרים, ברכיהו ליפשיץ, גדעון ליבזון ומרגלית שילה (עורכים), ירושלים תשס"ז
 • חנינה בן מנחם וברכיהו ליפשיץ (עורכים), דין ויושר בתורת המשפט של הרמב"ם, ירושלים תשס"ד
 • חנינה בן מנחם ואחרים, המחלוקת בהלכה, ירושלים תשס"ג (שלושה כרכים)
 • אהרון נחלון, קהל ותקנות קהל בתורת הגאונים, ירושלים תשס"א
 • שמשון אטינגר, פרקי שליחות במשפט העברי (בהשוואה לחוק השליחות), ירושלים תשנ"ט
 • ברכיהו ליפשיץ ואליאב שוחטמן (עורכים), מפתח המשפטי לספרות השו"ת של חכמי אשכנז, צרפת ואיטליה, ירושלים תשנ"ז
 • מנחם אלון (עורך), מפתח השאלות והתשובות של חכמי ספרד וצפון אפריקה : [המפתח ההיסטורי], ירושלים תשמ"א-תשמ"ז (שני כרכים)
 • מנחם אלון (עורך), מפתח השאלות והתשובות של חכמי ספרד וצפון אפריקה : [המפתח המשפטי], ירושלים תשמ"ו (שני כרכים)
 • מנחם אלון (עורך), מפתח השאלות והתשובות של חכמי ספרד וצפון אפריקה : [מפתח המקורות], ירושלים, תשמ"א
 • שנתון המשפט העברי– כרכים א-כט, ירושלים
 • The Jewish Law Annual Volumes 20-21

 

ספרים נוספים מפרי עטם של חברי סגל הפקולטה בתחום משפט עברי

 • בנימין פורת, צדק דלים: עקרונות דיני הרווחה מן התורה לספרות חז"ל ירושלים, תשע"ט.
 • ברכיהו ליפשיץ, ההלכה: על דעת המקום או על דעת הקהל ירושלים, תשע"ט.
 • אליאב שוחטמן, סדר הדין: לאור מקורות המשפט העברי, תקנות הדיון ופסיקת בתי הדין הרבניים בישראל, ירושלים תשע"א (מהדורה שניה)
 • ברכיהו ליפשיץ, מדרש שמואל : על פי דפוס קושטא רע"ז : עם מבוא, חילופי נוסחאות והערות, מסורת המדרש ופירוש מקיף, ירושלים תשס"ט
 • ברכיהו ליפשיץ, משפט ופעולה: מונחי חיוב וקניין במשפט העברי, ירושלים תשס"ב
 • ברכיהו ליפשיץ, עובד וקבלן – בין קנין לבין התחיבות, ירושלים תשנ"ד
 • ברכיהו ליפשיץ, אסמכתא חיוב וקניין במשפט העברי, ירושים תשמ"ח
 • אליאב שוחטמן, מעשההבא בעבירה: תוצאותיה של אי חוקיות במשפט העברי, ירושלים תשמ"ה
 • אליאב שוחטמן, שאלות ותשובות רבינו מאיר גאויזון מרבני מצרים הקדמונים, ירושלים תשמ"ה
 • שילה שמואל, דינא דמלכותא דינא, ירושלים תשל"ה
 • Gideon Libson, Jewish and Islamic Law: A Comparative Study of Custom During the Geonic Period, Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, 2003
 • Hanina Ben-Menachem, Authority, Process and Method :‎Studies in Jewish Law, Australia 1998
 • Alfredo Mordechai Rabello et al. (eds.) An Introduction to the History and Sources of Jewish Law,  Oxford, 1996
 • Hanina Ben-Menahem, Judicial Deviation in Talmudic Law: Governed by Men, Not by Rules, BostonMassachusetts 1991

 

 לקטלוג רכישה לחצו כאן